Затверджено

Директор ТОВ «Центр англійської мови»

Хрущельов К.Л.

01.02.2020

Публічний договір про надання послуг з навчання та відпочинку у літньому таборі “ELC CAMP”

Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр англійської мови», в особі директора Хрущельова Костянтина Леонідовича (далі за текстом Організатор), що діє на підставі Статуту, з одного боку, та фізична особа, яка звернулася до Організатора для отримання послуг з навчання та відпочинку (далі – Клієнт), в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо Сторона, уклали цей публічний договір (далі – Договір) про нижченаведене:

1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.  Організатор на підставі усного або письмового звернення Клієнта, в порядку та на умовах визначених цим Договором зобов’язується надати послуги із навчання та відпочинку (надалі – Послуги) у літньому таборі “ELC CAMP” на базі пансіонату “Патмос”, що розташований за адресою: Україна, Івано-Франківська область,  Верховинський район, село Кривопілля, Присілок Перевал, 1, а Клієнт зобов’язується прийняти та оплатити надані послуги.

1.2.  Вартість, дати та умови надання Послуг вказані Організатором у Додатку 1, який є невід’ємною частиною цього Договору.

1.3.  У випадку, якщо замість Клієнта послуги отримуватиме неповнолітня(і) чи будь-яка інша особа(и), чиїм опікуном або утримувачем є Клієнт, положення цього Договору щодо прав та обов’язків Клієнта в рівній мірі розповсюджуються на таких осіб.

1.4.  Публічний договір укладається на підставі статті 633 Цивільного кодексу України.

1.5.  Звертаючись до Організатора за отриманням послуг, Клієнт підтверджує, що ознайомлений з цим Договором та усіма додатками до нього, повністю розуміє інформацію, яка в них вміщена, акцептує Договір.

2.    ТЕРМІНОЛОГІЯ

Стосовно цього Договору перераховані нижче терміни означають наступне:

2.1.  Під “наданням послуг із навчання та відпочинку” слід розуміти виконання Організатором наступних заходів:

2.1.1.    Організація трансферу з м. Києва та в зворотному напрямку залізничним транспортом;

2.1.2.    організація трансферу з залізничної станції до пансіонату «Патмос» та в зворотному напрямку автобусним транспортом;

2.1.3.    організація чотириразового харчування для дитини (дітей);

2.1.4.    здійснення нагляду за дитиною (дітьми);

2.1.5.    проведення з дитиною (дітьми) ігрових, навчальних, спортивних та розважальних занять за розкладом роботи;

2.1.6.    проведення екскурсій, походів, інших розвиваючих заходів, передбачених програмою;

2.2.  “Батьки” – особи, наділені відносно дитини (дітей) батьківськими правами, або правами опікуна чи піклувальника.

2.3.  “Табір” – наданий Клієнтові перелік навчально-розважальних, спортивно-оздоровчих і розвиваючих заходів, запланованих на період, що проводяться на території пансіонату  «Патмос».

3.    ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

3.1.  Завдаток за договором становить 1000 грн (одна тисяча гривень) і входить у вартість Послуг. В разі оплати завдатку, Організатор закріплює місце в Таборі за дитиною Клієнта.

3.2.  Повну оплату за Послуги Клієнт зобов’язаний здійснити не пізніше ніж за  14 календарних днів до початку Табору. Можлива оплата частинами. Оплата за проїзд здійснюється за 45 календарних днів до початку Табору задля своєчасного бронювання проїзних квитків.

3.3.  В разі відсутності оплати за Послуги за 14 календарних днів до початку Табору, Організатор має право відмінити бронювання (резервування) місця в Таборі за дитиною та закріпити його за іншою дитиною.

3.4.  При бронюванні місця в Таборі пізніше, ніж за 14 календарних днів до початку Табору, Клієнт вносить одразу повну оплату за Послуги.

3.5.  Повернення коштів, сплачених Клієнтом по Договору, в разі його відмови здійснюється на наступних умовах та в наступному розмірі:

3.5.1.    при відмові більш ніж за 45 календарних днів до початку Табору, Клієнтові повертається усі сплачені ним кошти по договору, включаючи завдаток;

3.5.2.    при відмові більше ніж за 14 календарних днів до початку Табору, але менш ніж 45 днів, Клієнтові повертаються усі сплачені ним кошти по Договору, за винятком завдатка;

3.5.3.    при відмові менш ніж за 14 календарних днів до початку Табору, Клієнтові  повертаються всі сплачені ним кошти по Договору за винятком подвійної суми завдатку. У разі, якщо Клієнт приводить іншу дитину замість себе, сплачені ним кошти повертаються повністю.

3.6.  У разі вибуття дитини з Табору з будь-яких причин, в тому числі у випадках загострення хронічних захворювань, порушень правил поведінки та/або умов договору, вартість послуг за договором Клієнтові не повертається.

3.7.  Оплата Послуг здійснюється Клієнтом одним із нижченаведених способів:

3.7.1.    Шляхом здійснення Клієнтом оплати у готівковій формі в касу Організатора;

3.7.2.    шляхом здійснення Замовником платежу за допомогою банківського переказу на рахунок Виконавця;

3.7.3.    шляхом оплати через мережу Інтернет та на сайті Виконавця з використанням будь-яких платіжних сервісів, за допомогою яких є можливість оплатити вартість послуг у національній валюті України.

3.8.  Клієнту може надаватися знижка на вартість Послуг, розмір якої визначається у порядку, встановленому Організатором.

4.    ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ПОСЛУГ

4.1.  Послуги надаються співробітниками Організатора, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають кваліфікаційним вимогам та законодавству України.

4.2.  До початку надання Послуг Організатор повідомляє Клієнту умови та вартість надання Послуг, правила перебування у Таборі, список необхідних речей, тощо.

4.3.  У разі, якщо Клієнт протягом 3 календарних днів після повернення дитини Клієнта з Табору не надав письмову мотивовану відмову від прийняття Послуги, Послуга вважається належним чином наданою Організатором та належним чином прийнятою Клієнтом.

5.    ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1.  Клієнт має право:

5.1.1.    здійснювати контроль умов відпочинку та виконання заявленої програми заходів.

5.1.2.    відвідувати дитину (дітей) в Таборі, виконуючи вимоги співробітників Організатора по забезпеченню безпеки дитини та безпеки харчування дитини.

5.1.3.    отримувати необхідні консультації з питань, що стосуються особливостей колективного дитячого відпочинку.

5.1.4.    отримати інформацію про особливості поведінки дитини в дитячому колективі (в тому числі відео та фото матеріали).

5.2.  Клієнт зобов’язується:

5.2.1.    завчасно та у повному обсязі сплатити вартість Послуг за цим Договором та дотримуватись всіх правил цього Договору;

5.2.2.    Надіслати представникові Організатора копію паспорта одного з батьків, копію свідоцтва про народження дитини, в разі необхідності надати квитанцію про оплату за послуги;

5.2.3.    Перед виїздом в Табір, не раніше  ніж за 5 робочих днів до від’їзду, отримати в медичному закладі за місцем проживання довідки про стан здоров’я дитини, щеплення і епідеміологічне оточення з відміткою про можливість перебування дитини в дитячому Таборі (довідка надається дільничним педіатром або лікарем підліткового кабінету). Форма медичної карти дитини, яка їде до Табору, надається в медичних закладах;

5.2.4.    Не пізніше, як до моменту від’їзду дитини (дітей) у Табір передати уповноваженому представникові Організатора контактні номери телефонів Батьків, що забезпечують можливість зв’язку у будь-який час доби;

5.2.5.    При загостренні в період знаходження у таборі у дитини (дітей) хронічних захворювань, відомих Батькам і не вказаних у довідці про стан здоров’я дитини або в медичній карті, Батьки зобов’язані своїми силами та за власний рахунок забрати дитину з Табору;

5.2.6.    У разі захворювання дитини (дітей) в період табору (якщо хвороба перешкоджає подальшому перебуванню дитини у дитячому колективі), не пізніше двох днів з моменту отримання інформації від співробітника Організатора, організувати своїми силами від’їзд дитини з Табору або скористатися варіантами доставки дитини, запропонованими Організатором;

5.2.7.    У разі незначного захворювання дитини (дітей) в період коли дитина залишається на території Табору, і якщо запропонований лікарем Табору курс лікування не влаштовує батьків, забезпечити додаткові та аналогічні ліки за власний рахунок батьків із попереднім письмовим посиланням на це. Також забезпечити за власний рахунок усі специфічні та інші ліки потрібні дитині;

5.2.8.    Навчити дитину навичкам самообслуговування в області особистої гігієни та вживання їжі до моменту її від’їзду до Табору;

5.2.9.    В разі необхідності надавати дітям кишенькові гроші на додаткові витрати, які не входять до програми навчання та відпочинку у Таборі.

5.2.10. Після закінчення навчання та відпочинку в останній день, вказаний в п. 3.1 даного Договору, організувати зустріч дитини (дітей) вчасно і в призначеному місці, і сповістити співробітника Організатора про припинення його відповідальності за дитину.

5.3.  Організатор має право:

5.3.1.    самостійно вибирати спосіб реалізації розважальної програми, що не суперечить Договору і чинному законодавству;

5.3.2.    на свій розсуд частково покладати виконання цього Договору на третіх осіб; 

5.3.3.    самостійно комплектувати персонал відповідно до затвердженої програми і взятих на себе зобов’язань;

5.3.4.    вилучати / видавати мобільні пристрої, гаджети у відведені розкладом години, на певний проміжок часу, а також під час проведення екскурсій.

5.3.5.    у односторонньому порядку розірвати цей Договір без відшкодування вартості сплачених послуг у разі грубого порушення дитиною правил поведінки в дитячому Таборі;

5.3.6.    розірвати цей договір в односторонньому порядку за власною ініціативою без повернення грошових коштів в разі, якщо дитину Клієнта було помічено у тютюнопалінні, вживанні алкоголю, заборонених медичних препаратів, наркотиків та т.і. або /та в спробі їх придбання. Також дитина з емоційними, психологічними чи поведінковими проблемами, які ставлять під загрозу зриву виконання послуг і шкодять оточуючим і їй особисто, буде негайно відрахована з Табору і відправлена до місця проживання у супроводі відповідального співробітника Табору. В цьому випадку оплата вартості Послуг не повертається, а зворотна дорога дитини, проїзд та витрати на відрядження супроводжуючої особи проводиться за рахунок Клієнта.

5.4.  Організатор зобов’язується:

5.4.1.    Надати Послуги з організації навчання та відпочинку дитини на умовах пансіону з чотириразовим харчуванням, мешканням в кімнатах по 6-8 дітей, із зручностями у кімнатах;

5.4.2.    Надати послуги з організації навчальних, пізнавальних, розважальних заходів, сприяючих активному, різносторонньому розвитку дитини, відповідно до затвердженої програми в період проведення Табору;

5.4.3.    Здійснювати повний комплекс заходів за розкладом роботи Табору;

5.4.4.    Дбати про  життя та здоров’я дитини в період проведення Табору;

5.4.5.    Надати першу медичну допомогу дитині в разі хвороби, травми та  в інших екстрених випадках;

5.4.6.    Ознайомити дитину з правилами безпеки, поведінки у Таборі та внутрішнім розпорядком дня, вимагати від дитини їх виконання;

5.4.7.    Сприяти всебічному творчому, інтелектуальному, особистісному та фізичному розвитку дитини.

6.    ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1.  Організатор дбає про життя та здоров’я дитини на період проведення Табору за умови виконання розпорядку та правил перебування у Таборі дитиною Клієнта.

6.2.  Максимальна  відповідальність Організатора Табору обмежена вартістю наданих послуг.

6.3.  Організатор не несе відповідальності за невиконання умов цього договору і/або за зміну програми відпочинку дитини з причин, не залежних від Організатора, зокрема: за запізнення Клієнта (Батьків) до місця  відправки; не відповідність документів дитини встановленим вимогам; відміну транспортного сполучення; значне погіршення погодних умов; дії третіх осіб, що мають для Організатора непереборну силу.

6.4.  Організатор не несе відповідальності за втрату і/або псування дитиною своїх особистих речей, у тому числі планшетів, мобільних телефонів, плеєрів, грошей, коштовностей, тощо/іншого.

6.5.  У разі умисного або з необережності нанесення дитиною збитку майну Табору, або майну Організатора, батьки несуть повну майнову відповідальність у розмірі заподіяного збитку.

6.6.  У разі запізнення Батьків та дитини (дітей) до місця відправки до Табору, Клієнт повинен сплатити повну вартість залізничних квитків або автобусного сполучення, доставити дитину (дітей) до Табору за свій рахунок, а у разі допомоги або супроводу з боку співробітника Організатора сплатити всі додаткові витрати.

6.7.  У разі порушення умов оплати даного Договору Організатор залишає за собою право розірвати Договір в односторонньому порядку з попереднім повідомленням про розірвання договору Клієнта через електронні засоби зв’язку.

6.8.  У разі виникнення будь-яких спірних питань щодо виконання Організатором своїх обов’язків, Клієнт повинен прагнути до того, щоб вирішити їх спільно з представниками Організатора і звести до мінімуму можливий для Організатора збиток. Невиконання цієї умови може бути підставою для повної або часткової відмови від задоволення рекламацій Клієнта. 

6.9.  У разі неможливості врегулювання розбіжностей шляхом переговорів, вирішення суперечок вирішуватиметься відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством України.

7.    ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

7.1.  Організатор звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, раптова зміна курсу іноземної валюти, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи, відсутність електричної енергії, перебої в постачанні природного газу або питної води, поломка обладнання або устаткування, тимчасова непрацездатність персоналу Організатора, тощо).

7.2.  Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна негайно, але не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх виникнення, повідомити про це іншу Сторону.

7.3.  На період існування обставин непереборної сили Сторона, яка зазнає впливу таких обставин, звільняється від виконання обов’язків, передбачених цим Договором.

7.4.  Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки та інші обставини, перелічені у цій статті Договору, настання яких знаходиться поза волею Виконавця.

8.    СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

8.1.  Цей Договір є публічним Договором (публічною офертою) та містить всі істотні умови надання Організатором Послуг зазначених в Додатку 1 (що є невід’ ємною частиною цього Договору).

8.2.  Клієнт усно або письмово звернувшись за отриманням Послуг до Організатора приймає (акцептує) всі умови цього Договору, а дата першого звернення за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору.

8.3.  Додатковим доказом укладення цього Договору може бути письмовий документ складений Організатором, зокрема підписаний Клієнтом.

8.4.  Цей Договір набирає чинності з дати укладення та діє до моменту повного виконання сторонами своїх обов’язків за даним Договором.

8.5.  Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Клієнтів – фізичних осіб, крім тих, кому законодавством України надані відповідні пільги, в разі їх наявності.

8.6.  Організатор не має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності у нього можливості (в тому числі технічної, кадрової, організаційної, тощо) надати Клієнту Послуги.

8.7.  Зміни до цього Договору вносяться Організатором в односторонньому порядку та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Організатора https://www.elc.in.ua.

8.8.  Цей Договір може бути розірваний у порядку та в спосіб, встановленими законодавством України.

8.9.  Усі питання, що виникають в процесі виконання цього Договору та не врегульовані його умовами вирішуються Сторонами на підставі чинного законодавства України.

8.10.             Акцептуючи цей Договір, Клієнт дає згоду на обробку своїх персональних даних та внесення їх до локальної інформаційної системи Організатора відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Акцептуючи цей Договір Сторони підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

8.11.             Акцептуючи це Договір Клієнт безкоштовно надає Організатору згоду на: знімання  та/ або записування на носіях інформації про перебування дитини (дітей) в Таборі на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку; одержання, розповсюдження будь-яким шляхом та на будь-яку територію фото-, кіно-, теле- чи відеоплівки з зображенням дитини (дітей); збирання, зберігання, використання,  передачу та на поширення будь-якої інформації про перебування дитини (дітей) в Таборі, яка буде отримана в результаті даної зйомки; обробку, використання конфіденційної інформації  про дитину (дітей). Згода надається Клієнтом один раз і стосується усіх випадків співпраці з Організатором відповідно до умов цього договору.

9.    ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід’ємною частиною даного Договору є наступні додатки:

9.1.  Додаток № 1 Вартість та графік проведення Табору

9.2.  Додаток № 2 Правила поведінки в Таборі.

10. РЕКВІЗИТИ ОРГАНІЗАТОРА

ТОВ “ЦЕНТР АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ”
Код ЄДРПОУ 31092793
Юридична адреса: Україна, 02139, Київ. вул. Івана Микитенка, 20-А
Адреса для документів: Україна, 02140, Київ, вул. Лариси Руденко 3
Телефон: 0800-33-10-27
Рахунок UA 7830 0711 0000 0260 0105 2753 291 у Печерська філія АТ КБ “Приватбанк”, МФО 300711
Не є платником ПДВ

Додаток 1
до Публічного договору про надання послуг з навчання та відпочинку у літньому таборі “ELC CAMP” від 01.02.2020

Вартість та графік проведення Табору

Дати заїзду: 1 – 11 червня (11 днів)

Вік дітей, які приймаються в табір: 10-15 років.

Стандартна вартість – 11 500 грн

Акційна вартість при умові раннього бронювання до 01.03.2020 – 10 500 грн

Проїзд залізницею в вагонах класу купе та трансфер автобусом з залізничної станції до місця призначення оплачується додатково (до 1200 грн, в залежності від віку дитини).

Графік Табору:

31.05.2020 Виїзд з Києва

01.06.2020 Початок зміни у Карпатах

11.06.2020 Останній день заїзду

12.06.2020 Діти у Києві

До групи можна приєднатися в Вінниці, Тернополі, Хмельницькому, Львові, Івано-Франківську.

Додаток 2
до Публічного договору про надання послуг з навчання та відпочинку у літньому таборі “ELC CAMP” від 01.02.2020

Правила поведінки в Таборі

Правила поведінки під час отримання послуги  з навчання  та відпочинку  у літньому таборі “ELC CAMP” (далі Правила) обов’язкові до виконання  на території надання Послуги, під час екскурсій, а також відвідувачами, які приїжджають до дітей.

Замовник  послуги (надалі Клієнт) – батьки або особи, які  їх замінюють та підписують Договір про отримання послуги  з навчання та відпочинку, зобов’язані довести дані Правила до відома неповнолітніх осіб, щодо яких надаються послуги відповідно до  умов Договору і пояснити наслідки їх порушення або невиконання. Початок користування Послугами (приїзд до місця надання Послуг) вважається згодою Клієнта та неповнолітнього, щодо якого укладений Договір, на виконання цих Правил.

 

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ:

 • З повагою відноситись до всіх, хто перебуває на території надання Послуги – від відпочиваючих до персоналу та відвідувачів.
 • Дитина, щодо якої надається Послуга, повинна самостійно дотримуватися таких правил особистої гігієни: умиватися і чистити зуби вранці і ввечері, мити руки перед їжею, бути чистою і охайною, зачісуватися, користуватися тільки своїми засобами гігієни та косметики.
 • Не вживати нецензурні вирази в своєму спілкуванні.
 • Речі в кімнаті повинні зберігатися в спеціально відведеному місці. Брудні речі складаються в окремий пакет.
 • На території надання Послуги і в її найближчому оточенні не псувати навколишнє середовище: не обривати листя на рослинах, не рвати квіти і не ламати гілки дерев, не обривати кору з дерев, не ловити тварин і птахів.
 • Уважно слухати і дотримуватись вказівок і рекомендацій співробітників Організатора.
 • Не палити і не вживати алкогольні і слабоалкогольні напої, наркотичні і галюциногенні препарати.
 • Обережно відноситися до будь-якого майна, яке знаходиться на території надання Послуги або належить Організатору: не ламати, не псувати майно, яке є на території надання Послуги, в тому числі будівлі, а також не розписувати, не розмальовувати і не псувати будь-яким іншим чином постільну білизну.
 • Для вирішення спірного питання звертатися до співробітників Організатора.
 • Підтримувати чистоту кімнат на протязі всього дня.
 • Не забруднювати навколишнє середовище. Не кидати на території надання Послуги або під час екскурсій фантики, обгортковий папір, шкірку від фруктів та інші предмети, які засмічують довкілля.
 • Не виходити за територію надання Послуги і на заборонені місця. Вихід за територію надання Послуги дозволяється виключно у супроводі співробітників Організатора і тільки з дозволу співробітників Організатора.
 • Не вживати в їжу грибів, ягід і рослин.
 • Не користуватись вогненебезпечними засобами та вибуховими предметами (сірники, запальнички, всі різновиди петард, тощо).
 • Про виявлені неполадок негайно повідомляти співробітників Організатора.

 МАЙНО ТА РЕЧІ

 • Батьки дитини або особи, що заміняють батьків, несуть відповідальність за заподіяну шкоду майну Організатора особою, щодо якої надається Послуга.
 • Мобільні телефони і гаджети зберігаються у співробітників Організатора протягом зміни і видаються Дитині на вільний час в розпорядку дня згідно із розкладом.
 • Дитині не дозволяється користуватися електроприладами без дозволу співробітників Організатора.
 • Не рекомендується привозити на територію надання Послуги цінні речі.
 • Продукти, які Ви можете дати дитині з собою: печиво, вафлі, соки в пакетиках по 200г., воду в пластикових пляшках та інші продукти, які не псуються. Холодильників для зберігання продуктів у Організатора немає.
 • Абсолютно заборонені продукти і предмети: сухі соки і напої, супи і макарони швидкого приготування, газована вода типу Coca-Cola, Pepsi, Fanta, Sprite, чіпси і усе що має всілякі добавки, рибні, м’ясні консерви та молочні вироби, сірники, запальнички, всі різновиди петард, різновиди ножів та інше.
 • Організатор не несе відповідальності за збереження грошей і речей, заборонених цими Правилами, крім речей, зданих на зберігання Організатору.

ЛІКАРСЬКІ ПРЕПАРАТИ

 • Якщо вашій дитині необхідні будь-які ліки, обов’язково треба повідомити про це  Організатора та  узгодити заздалегідь  з лікарем, приготувати все необхідне і вручити дитині в день заїзду автобусом та\ або відправлення поїзда.

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ЗАХОДІВ:

 • З повагою ставитися до всіх, хто проводить заходи та приймає у них участь.
 • Слухати виступи інших дітей та дорослих на заходах. Не перебивати виступаючого.
 • Організовано приходити і приймати участь у всіх заходах.
 • Брати активну участь у проведенні та у підготовці заходів.
 • Слухати і виконувати вказівки та рекомендації співробітників Організатора.
 • Під час виїзних екскурсій уважно слухати і чітко дотримуватись вказівок і рекомендацій співробітників Організатора, ні в якому разу не залишати групу, мати при собі заряджений та увімкнений мобільний телефон на випадок екстреного зв’язку із організатором.

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В ЇДАЛЬНІ:

 • Перед їжею мити руки і обличчя. У їдальню приходити з чистими руками і в чистому одязі. Знімати головні убори під час знаходження в їдальні.
 • Під час їжі поводитися акуратно і ввічливо, не влаштовувати ігри під час прийому їжі, в тому числі з використанням їжі, посуду або предметів інтер’єру.
 • Столові прибори використовувати за призначенням, уникаючи травмування.
 • Бути ввічливими з працівниками їдальні.
 • Організовано приходити в їдальню і йти з їдальні.

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС РАНКОВОГО ПІДЙОМУ:

 • Підйом здійснюється в встановлений час. До сигналу підйому не ходити по корпусу і в інші кімнати. До сигналу підйому голосно не розмовляти. Після сигналу підйому організовано вийти на зарядку. Після зарядки зробити ранкові гігієнічні процедури.
 • Потім провести прибирання власних речей.

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ТИХОЇ ГОДИНИ:

 • Під час тихої години на території надання Послуги повинна бути тиша – це час відпочинку. Під час тихої години не ходити по корпусу і в інші кімнати. Під час тихої години голосно не розмовляти. Під час тихої години можна з дозволу співробітників Організатора читати, малювати, плести і в’язати і т.п., якщо це не заважає іншим.  

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ВІДБОЮ:

 • Перед сном виконати гігієнічні процедури. Відбій здійснювати в встановлений час.
 • Під час відбою і після нього кожен повинен знаходитися у своєї кімнаті.
 • Після відбою не ходити по корпусу і в інші кімнати. Після відбою голосно не розмовляти.
 • Після відбою не включати світло в кімнатах.
 • Після відбою не займатися особистими справами, не їсти і не смітити в палатах.
 • У разі виникнення екстреної ситуації, що ставить під загрозу відпочинок, а також життя та здоров’я оточуючих, – негайно звернутися за допомогою до співробітника Організатора.

ДЕЯКІ МОМЕНТИ ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ЗАХВОРЮВАННЯ ВІДПОЧИВАЮЧОЇ ДИТИНИ, ЩОДО ЯКОЇ НАДАЄТЬСЯ ПОСЛУГА:

 • При захворюванні дитини Організатор повідомляє Клієнта про стан її здоров’я. В разі, якщо дитина не потребує госпіталізації у спеціалізований медичний заклад, то Організатор залишає за собою право ізолювати дитину в окрему кімнату з усіма зручностями, забезпечивши необхідний догляд лікаря і лікування згідно умов договору, але відокремив дитину від програми відпочинку на період лікування.

В разі порушення дитиною Клієнта даних Правил, Організатор залишає за собою право:

а) застосувати відповідні обмеження у відвідуванні різних заходів за програмою Організатора ;

б) в разі значних порушень, які ставлять під загрозу життя, здоров’я і відпочинок інших відпочиваючих, персоналу та/або відвідувачів, а також при систематичних порушеннях Правил – припинити надання Послуги щодо порушника і достроково припинити дію Договору без повернення оплати згідно умовам Договору.