Затверджено

Директор ТОВ «Центр англійської мови»

Кіхно А.О.

01.03.2020

Публічний договір про надання освітніх послуг з навчання іноземним мовам

Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр англійської мови», в особі директора Кіхно Анни Олексіївни (далі за текстом Виконавець), що діє на підставі Статуту, з одного боку, та фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання послуг з навчання іноземним мовам (далі – Замовник), в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо Сторона, уклали цей Публічний договір про надання освітніх послуг із навчання іноземним мовам (далі – Договір) про нижченаведене:

1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.  Виконавець в порядку та на умовах визначених цим Договором зобов’язується надати Замовнику освітні послуги із навчання іноземним мовам (надалі – Послуги) на підставі усного або письмового звернення Замовника, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані Послуги.

1.2.  Перелік, тарифи та умови надання Послуг вказані Виконавцем у Прайс-листі, який розміщений на офіційному веб-сайті Виконавця та є невід’ємною частиною цього Договору.

1.3.  У випадку, якщо замість Замовника послуги отримуватиме неповнолітня(і) чи будь-яка інша особа(и), чиїм опікуном або утримувачем є Замовник, положення цього Договору щодо прав та обов’язків Замовника в рівній мірі розповсюджуються на таких осіб.

1.4.  Публічний договір укладається на підставі статті 633 Цивільного кодексу України і не може бути змінений на вимогу Замовника.

1.5.  Звертаючись до Виконавця за отриманням послуг та здійснюючи оплату Послуг, Замовник підтверджує, що ознайомлений з цим Договором та усіма додатками до нього, повністю розуміє інформацію, яка в них вміщена, акцептує Договір.

2.    ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

2.1.  Ціна цього Договору визначається, як сума наданих Виконавцем та прийнятих Замовником послуг.

2.2.  Вартість кожної Послуги визначається згідно Прайс-листу на дату надання Замовнику такої послуги.

2.3.  Замовник сплачує вартість Послуг за цим Договором у національній валюті України до початку навчання. У  разі оплати послуг на щомісячній основі Замовник вносить оплату повністю до кінця поточного місяця за наступний місяць.

2.4.  Оплата наданих Послуг здійснюється Замовником одним із нижченаведених способів за вибором Замовника:

2.4.1.    Шляхом здійснення Замовником оплати у готівковій формі в касу Виконавця.

2.4.2.    Шляхом здійснення Замовником платежу за допомогою платіжної картки із використанням платіжного пристрою банку Виконавця.

2.4.3.    Шляхом здійснення Замовником платежу за допомогою банківського переказу на рахунок Виконавця.

2.4.4.    Шляхом оплати через мережу Інтернет та на сайті Виконавця з використанням будь-яких платіжних сервісів, за допомогою яких є можливість оплатити вартість послуг у національній валюті України.

2.5.  Замовнику може надаватися знижка на вартість Послуги, розмір якої визначається у порядку, встановленому Виконавцем.

2.6.  Якщо Замовник не оплатив надання Послуг за поточний місяць, Виконавець залишає за собою право припинити або призупинити надання Послуг, та розірвати Договір в односторонньому порядку.

2.7.  Кошти, сплачені Замовником відповідно до п. 2.3 цього Договору не повертаються, проте можуть бути зараховані на наступний навчальний період у наступних випадках:

2.7.1.    Настання форс-мажорних обставин;

2.7.2.    Корегування оплати на вартість занять, скасованих за ініціативою Виконавця;

2.7.3.  Корегування оплати на вартість занять, відпрацювання або перенесення занять можливо у випадку хвороби викладача;

2.7.4.  Через хворобу студента COVID-19 спричиненою вірусом SARS-CoV-2( після надання підтверджуючого документу (довідки, позитивного ПЛР-тесту(далі “позитивний тест”), фотографії довідки або позитивного тесту надісланого у Viber, копія довідки або позитивного тесту).    

3.    ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ПОСЛУГ

3.1.  Послуги надаються викладачами Виконавця, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають міжнародно-прийнятим кваліфікаційним вимогам та законодавству України.

3.2.  До початку надання Послуг Виконавець повідомляє Замовнику перелік, вартість, графік надання Послуг та в усній формі погоджує з Замовником перелік та вартість всіх послуг, які будуть надані Виконавцем Замовнику або особі(ам), чиїм опікуном або утримувачем є Замовник.

3.3.  Виконавець залишає за собою право змінювати графік надання Послуг (розклад занять), у разі виникнення наступних підстав:

3.3.1.    визнання компетентними органами певних днів святковими (неробочими) або вихідними;

3.3.2.    виникнення будь-яких обставин, які Виконавець буде вважати такими, що можуть завдати шкоду Замовнику;

3.3.3.    виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання Послуг Виконавцем.

3.4.  Про зміни графіку занять Виконавець повідомляє Замовника будь-яким способом на розгляд Виконавця та який є погодженим із Замовником. Такі зміни не вважаються змінами умов Договору.

3.5.  Приймання-передача наданих Послуг здійснюється щомісячно (останнього числа кожного місяця) згідно із обсягом послуг, наданих Виконавцем Замовнику відповідно до Прайс-Листа, який діє на момент оплати Послуг. Факт отримання Послуг Замовником підтверджується оплатою таким Замовником Послуг Виконавця.

3.6.  У разі, якщо Замовник протягом 5 календарних днів після закінчення місяця не надав письмову мотивовану відмову від прийняття Послуги, Послуга вважається належним чином наданою Виконавцем та належним чином прийнятою Замовником.

4.    ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1.  Замовник має право:

4.1.1.    вимагати належного ставлення та поваги до себе з боку працівників Виконавця;

4.1.2.    отримувати Послуги на умовах та в порядку, передбаченому цим Договором;

4.1.3.    вимагати від Виконавця виконання його обов’язків за цим Договором;

4.1.4.    на досудове та максимально повне врегулювання спірних питань, які можуть виникнути під час виконання цього Договору і вживання всіх можливих досудових заходів для вирішення порушених питань;

4.1.5.    отримувати інформацію щодо діючих правил Виконавця, або їх зміни;

4.1.6.    приймати участь в акційних програмах, а також отримувати знижки для клієнтів Виконавця;

4.2.  Замовник зобов’язується:

4.2.1.    завчасно та у повному обсязі сплатити вартість Послуг за цим Договором;

4.2.2.    завчасно та в повному обсязі сплачувати вартість навчальних матеріалів;

4.2.3.    відвідувати заняття, в межах та в обсязі графіку занять, встановленого Договором та невід’ємними його частинами;

4.2.4.    готуватись до занять, згідно вимог викладачів;

4.2.5.    не порушувати дисципліну під час проведення занять, з повагою ставитися до викладачів та інших осіб, не поводити себе шумно, не дозволяти собі грубощів, нетактовності та будь-яких проявів агресії.;

4.2.6.    охайно та дбайливо ставитись до обладнання та майна Виконавця;

4.2.7.    самостійно стежити за своїми речами, та не залишати їх без нагляду;

4.2.8.    нести матеріальну відповідальність, за шкоду завдану майну Виконавця, або третіх осіб, а також нематеріальну відповідальність за свої дії під час відвідування навчальних центрів Виконавця;

4.2.9.    Дотримуватись всіх правил цього Договору.

4.3.  Виконавець має право:

4.3.1.    вимагати від Замовника сплатити вартості Послуг відповідно до умов цього Договору;

4.3.2.    вимагати від Замовника сплатити вартість навчальних посібників;

4.3.3.    вимагати від Замовника дотримання всіх умов Договору;

4.3.4.    зробити зауваження Замовнику у разі порушення ним Договору, вказати на підстави такого порушення. У випадку, якщо порушення сталося два і більше разів – видалити Замовника з приміщень Виконавця, без повернення Замовникові грошових коштів, сплачених за цим договором.

4.3.5.    не допускати Замовника та/або осіб, які його супроводжують до приміщень Виконавця, у разі якщо їх зовнішній вигляд дає співробітникам Виконавця підстави вважати, що вони перебувають у стані алкогольного сп’яніння або під впливом дії будь-якої з наркотичних речовин;

4.3.6.    вимагати від Замовника відшкодування завданих ним збитків та нанесеної шкоди (матеріальної на користь Виконавця, або моральної на користь конкретного співробітника Виконавця);

4.3.7.    при існуванні непереборної сили (форс-мажору) припинити надання Послуг.

4.4.  Виконавець зобов’язується:

4.4.1.    Надавати Замовнику сплачені ним відповідні Послуги;

4.4.2.    Забезпечити надання послуг із дотриманням умов Договору;

4.4.3.    Вести та зберігати документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.

5.    ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1.  Усі спори, що можуть виникнути у зв’язку з виконанням цього Договору чи пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між сторонами або їхніми представниками. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів протягом одного календарного місяця, він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.2.  За порушення цього Договору сторони несуть відповідальність, встановлену цим Договором та чинним законодавством України.

5.3.  Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання свого зобов’язання.

5.4.  Замовник несе повну матеріальну відповідальність за шкоду та збитки, завдані Виконавцю шляхом псування його обладнання та іншого майна.

5.5.  Виконавець не несе відповідальності за дії та/або бездіяльність третіх осіб, які не є його працівниками, в тому числі осіб, які є власниками будівлі, в якій розташований Виконавець, що призвели до негативних наслідків.

5.6.  У випадках, які не передбачені даним Договором, Сторони керуються діючим законодавством України.

6.    ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

6.1.  Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, зміна курсу іноземної валюти, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи, відсутність електричної енергії, перебої в постачанні природного газу або питної води, поломка обладнання або устаткування, тимчасова непрацездатність вчителів або іншого персоналу Виконавця, тощо).

6.2.  Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону.

6.3.  На період існування обставин непереборної сили Сторона, яка зазнає впливу таких обставин, звільняється від виконання обов’язків, передбачених цим Договором.

6.4.  Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки та інші обставини, перелічені у цій статті Договору, настання яких знаходиться поза волею Виконавця.

7.    СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

7.1.  Цей Договір є публічним Договором (публічною офертою) та містить всі істотні умови надання Виконавцем послуг зазначених в Прайс-листі (що є невід’ ємною частиною цього Договору).

7.2.  Замовник усно або письмово звернувшись за отриманням Послуг до Виконавця та здійснюючи оплату за Послуги приймає (акцептує) всі умови цього Договору, а дата першого звернення за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору.

7.3.  Додатковим доказом укладення цього Договору може бути письмовий документ складений Виконавцем, зокрема підписаний Замовником.

7.4.  Цей Договір набирає чинності з дати укладення та діє безстроково.

7.5.  Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Замовників – фізичних осіб, крім тих, кому законодавством України надані відповідні пільги, в разі їх наявності.

7.6.  Виконавець не має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності у нього можливості (в тому числі технічної, кадрової, організаційної, тощо) надати Замовнику Послуги.

7.7.  Зміни до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Виконавця https://www.elc.in.ua.

7.8.  Цей Договір може бути розірваний у порядку та в спосіб, встановленими законодавством України.

7.9.  Акцептуючи цей Договір, Замовник дає згоду на обробку своїх персональних даних та внесення їх до локальної інформаційної системи Виконавця відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Акцептуючи цей Договір Сторони підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

7.10.             Замовник зобов’язується не тиражувати, не передавати третім особам і не використовувати в інших, крім навчальних, цілях навчальний матеріал, отриманий від Виконавця.

8.    РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ “ЦЕНТР АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ”
Код ЄДРПОУ 31092793
Юридична адреса: Україна, 02139, Київ. вул. Івана Микитенка, 20-А
Адреса для документів: Україна, 02140, Київ, вул. Лариси Руденко 3
Телефон: 0800-33-10-27
Рахунок UA 7830 0711 0000 0260 0105 2753 291 у Печерська філія АТ КБ “Приватбанк”, МФО 300711
Не є платником ПДВ